دسته بندی

شماره حسابهای ما


شماره حسابهای فروشگاه جهت واریز

شماره کارتها :

 1. ملت : 6104337865322935

 2. ملی : 6037991344758085

 3. سامان : 6219861014628266

 4. اقتصادنوین : 6274129001318859

 5. پارسیان : 6221061036631598

 6. پاسارگاد : 5022291020975049

 7. مسکن :6280231416906922

شماره حسابها :

 1. سامان : 83480010640751

 2. اقتصادنوین : 15480034442781

 3. ملت : 4375265166

 4. ملی : 0341766240003

 5. پاسارگاد : 3148000109970591

 6. پارسیان : 7001303106

کلیه حسابها به نام آقای مجید طباخ میباشد

لطفا بعد از واریز حتما با فروشگاه تماس گرفته و مبلغ واریزی و نام بانک و کد پیگیری را اطلاع دهید

باتشکر فروشگاه تک رایانه