دسته بندی

شماره حسابهای ما


شماره حسابهای فروشگاه جهت واریز

شماره کارتها :

  1. ملت : 6104337520851047

  2. ملی : 6037997353687149

  3. سامان : 6219861037051017

  4. پارسیان : 6221061072301957

  5. 6. پاسارگاد : 5022291082883099

شماره حسابها :

  1. سامان : 83480010989101

  2. ملت : 8463379628

  3. ملی : 0222595392003

  4. پاسارگاد : 3848000110472861

  5. پارسیان : 82000214377001

کلیه حسابها به نام آقای مجتبی طباخ میباشد

لطفا بعد از واریز حتما با فروشگاه تماس گرفته و مبلغ واریزی و نام بانک و کد پیگیری را اطلاع دهید

باتشکر فروشگاه تک رایانه